PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Informació addicional General +info general RGPDUE

 

Finalitat, termini de conservació i legitimació  Finalitats detallades Recollida de les dades per a atendre les seves consultes.
Legitimació Consentiment del interesat
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Responsable del tractament Dades de contacte del responsable
Casal de la Vila-Rodona
C/Enric Benet, 6. 43814-Vila-rodona. Alt Camp (Catalunya)
43814 Alt Camp(Tarragona), Tel. 977-638-078  casaldelavila.cat
Dades de contacte del DPO juntadirectiva@casaldelavila.com
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i conservar-les per a tenir-les
a disposició de una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb la finalitat
de arxiva històric o estadístic, a menys que se exerceixi oposició i / o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cesió No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cesió No es preveuen cap cesió.
Legitimació de la cesió No es preveuen cap cesió.
Moviments internacionals de dades No es produeixen
Transferéncia internacional No es produeixen
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedits a proveïdors amb excés a dades, amb qui es formalitza les obligacions
i responsabilitzacions que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat de Encarregat de Tractament.
Dret ¿Qué drets té? Té dret a que li confirmem si estem tractant dades seves Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les
si son inexactes o suprimir-les particularment si ja no són necessàries tractar-les. En determinats casos
podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament pel exercici
o defensa de reclamacions. En determinats casos podrà oposar-se a que tractem les seves dades i deixarem
de tractar-les, a excepció que per motius legítims imperiosos o el exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret a revocar el consentiment.
¿Com pot exercitar-los? Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en la direcció a d’alt senyalada o enviar un correu
electrònic a
juntadirectiva@casaldelavila.com. Haurà de especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet
y, a la vegada, haurà d’acompanyar-se de la fotocopia del DNI o el document d’identificació equivalent. En
cas de que actuï mediant representació, legal o voluntària, haurà  d’aportar també un document
que acrediti la representació i el document d’identificació del mateix. Si desitja disposar d’un model
pel qual podrà: Utilitzar un model oficial de la Agencia: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Sol·licitar-nos un model:
juntadirectiva@casaldelavila.com.
Possibilitat de reclamar davant la AEPD Tanmateix li informem que quan no hagi obtingut la satisfacció en el exercici dels seus drets o la
forma de exercir-los podrà presentar una reclamació davant la Autoritat de Control. Si desitja conèixer
més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/
Tel. 901100099 y 91.266.35.17. C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid